Сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА ЛОВЕЧ”

СТАТУТ

СДРУЖЕНИЕТО  С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪДЕЩЕ ЗА ЛОВЕЧ” е независима доброволна организация на съмишленици. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА, обединяващо на доброволни начала физически  и юридически лица, които приемат Устава, целите и средствата за постигането им.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ ЗА ЛОВЕЧ” е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
град Ловеч, пк 5502, ул. „Освобождение” 7.

И-мейл за контакт: futureforlovech@gmail.com

ЦЕЛИ

Основните цели на сдружението са:

 1. Да работи в полза на гр. Ловеч и неговите граждани и да подкрепя всички полезни граждански инициативи, свързани с култура, образование, подкрепа на млади хора с таланти и/или в неравностойно положение, развитие на гражданското общество.
 2. Информиране на обществеността за работата на Сдружението и отразяване на конкретни инициативи и начинания, свързани с осъществяване на поставените цели и задачи.
 3. Повишаване познаваемостта и информираността на широката общественост на гр. Ловеч за гражданските инициативи за модерно, съвременно образование на младите хора в гр. Ловеч, както и алтернативни и нови техники и методологии.
 4. Да подпомага образованието и квалификацията на младите хора на гр. Ловеч.
 5. Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младежите на гр. Ловеч
 6. Да насърчава  и мотивира работодатели в гр. Ловеч за осигуряване на работни места за младите хора в гр. Ловеч.
 7. Да кандидатства за участие в различни програми и инициативи в областта на образованието, изкуството и културата, културно наследство, информационните и нови технологии;
 8. Да участва в международни проекти и програми, свързани с културата, изкуството и образованието и информационни и нови технологии;

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  НА СДРУЖЕНИЕТО

Основните средства за постигане на целите на сдружението са:

 1. Участие в обществения живот на гр. Ловеч чрез всички законови допустими форми; 
 2. Организиране и участие в събрания, семинари и други прояви, свързани с разясняването и разпространението на идеите и целите на Сдружението;
 3. Организиране и участие в местни, национални и международни форуми, инициативи, програми и други прояви, свързани с целите на Сдружението;
 4. Осъществяване на сътрудничество със сродни сдружения и организации;
 5. Създаване, поддържане и актуализиране на интернет страница на Сдружението; 
 6. Разработване и разпространение на информационни продукти и материали във връзка с осъществяване на целите на Сдружението.
 7. Сътрудничество с държавни и общински органи, институции и структури за реализиране целите на Сдружението.
 8. Анализиране, обобщаване и популяризиране на резултатите от проектите на сдружението.
 9. Осъществяване на контакти със стопански и нестопански  организации за осигуряване на спонсорство и други условия за партньорство.
 10. Организиране на  тематични или мултидисциплинарни семинари, конференции и други публични изяви, както и  тренинги и обучения.
 11. Провеждане на изследователска и развойна дейност в областта на образованието, както и иницииране и провеждане на образователни практики.
 12. Да съдейства за повишаване квалификацията на своите членове и да им осигурява техническа и материална база.
 13. Да защитава интересите на членовете си и да осигури предпоставки за лоялни делови отношения между тях.

ЧЛЕНСТВО

 • Членуването в сдружението  е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни физически  и юридически лица.
 •  Член на сдружението може да бъде всяко Юридическо лице или пълнолетно физическо лице, които споделят целите на сдружението, средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и плащат редовно членския си внос.
 •  Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена Молба до управителния съвет или попълват формуляр по интернет, в които декларират, че са запознати и приемат Устава на сдружението и ще работят за осъществяване на целите и задачите му Управителния съвет разглежда молбата/формуляра/ в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членове става с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС/

УС е управителния орган на сдружението и се състои от 3-ма члена. Председател на УС на сдружението е г-жа Радина Банкова